Algemene voorwaarden Langebaan Schaatsclub Gent vzw

Artikel 1 Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de leden van Langebaan Schaatsclub Gent vzw (hierna: LBSG).

Langebaan Schaatsclub Gent vzw
Warmoezeniersweg 20
9000 Gent
info@lbsg.bewww.lbsg.be

Artikel 2 Initiatiefnemer

LBSG vzw heeft tot doel langebaanschaatsers en marathonschaatsers te verenigen en hun belangen te verdedigen. LBSG vzw is daartoe aangesloten bij de overkoepelende federaties Vlaamse Schaatsunie (VLSU) en Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie (KBSF).

Artikel 3 Definities

Assist: de online databank die LBSG gebruikt om de registratie van de noodzakelijke gegevens te doen ter realisatie van de administratie. De ‘gebruiksovereenkomst’ omvat de Algemene Voorwaarden die het gebruik van Assist reguleren. Het lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, op wiens naam het lidmaatschap geregistreerd staat in Assist (zie de gebruiksovereenkomst).

Artikel 4 Lidmaatschap

Elke persoon wiens gegevens zijn opgenomen in Assist kan genieten van de voordelen die een lidmaatschap bij LBSG met zich meebrengt:

  • Deelname aan de clubtrainingen op ijsbaan Kristallijn in Gent tijdens de daartoe voorziene cluburen
  • Deelname aan clubactiviteiten en -uitstappen.
  • Toegang tot Assist via een persoonlijke link, om persoonlijke gegevens te bewaren en aan te passen
    (Mijn Assist).
  • De voordelen, gedurende de periode van het lidmaatschap
  • Eventuele nieuwe voordelen die – al dan niet tijdelijk – verbonden worden aan het lidmaatschap.

Artikel 5 Duurtijd en lidgeld

Tijdens de volledige duurtijd van het lidmaatschap, is zowel de verzekeringsdekking als het recht op de voordelen van toepassing. Het lidgeld wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur van LBSG vastgelegd. In geval van wijziging aan het bedrag, is dit bedrag van toepassing voor nieuwe aansluitingen of hernieuwen van aansluiting, na datum van publicatie op de website www.lbsg.be.

5.1. Clublid

Het lidmaatschap van LBSG bedraagt 1 kalenderjaar vanaf 1 januari van het eerste jaar van aansluiting en kan onbeperkt door het lid zelf hernieuwd worden voor eenzelfde periode, telkens van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap wordt geregeld op het niveau van de club door het invoeren van een aantal verplichte persoonsgegevens in Assist. Van de minderjarige leden dient de aansluiting en verlening van het lidmaatschap door de wettige vertegenwoordiger te gebeuren. Elk lid heeft op de vervaldag, dit is het jaarlijks individueel moment van heraansluiting en betaling van de lidgelden (31 december), het recht om de overeenkomst van lidmaatschap met LBSG al dan niet te verlengen.

Het jaarlijks lidgeld bij LBSG wordt bepaald door de Raad van Bestuur van LBSG. Dit lidgeld kan variëren per categorie van toegetreden lid. Het bestaat uit een basislidgeld, eventueel vermeerderd met een supplement aan competitie-bijdrage (licentie). De geldende tarieven per categorie staan vermeld op de website www.lbsg.be. Het basislidgeld omvat de verzekeringspremie, een bijdrage voor de ledenadministratie, alsook een bijdrage inzake algemene werking. Het jaarlijks lidgeld wordt gevorderd als ondeelbare premie; een clublid kan geen aanspraak maken op terugvordering, geheel of gedeeltelijk, zelfs in geval van schorsing of ongeval. Het lidmaatschap kan jaarlijks op eenvoudige wijze hernieuwd worden. De herinnering hieraan, alsook de te volgen procedure, wordt 1 maand voor beëindigen via mailbericht gemeld.

5.2. Stopzetting/beëindigen

Tijdens de volledige duur heeft een sporter het recht het lidmaatschap op te zeggen zonder opgave van reden. Op de vervaldag (31 december) eindigt elk lidmaatschap. De sporter bepaalt zelf om al dan niet opnieuw in te tekenen, conform de voordelen en tarieven die op dat ogenblik van kracht zijn. Volgens het Wetboek van economisch recht heeft de consument het recht om zonder risico op boete en zonder reden af te zien van de aankoop binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag van opmaak van de factuur. Dit kan via een eenvoudig schrijven naar LBSG, Warmoezeniersweg 20, 9000 Gent of per e-mail naar secretariaat@lbsg.be.

Artikel 6 Betaling en veiligheid

De ondeelbare premie dient voldaan te worden via betaling conform de modaliteiten die beschreven worden in de bevestigingsmail, om te kunnen genieten van de verzekeringsdekking in geval van een schadegeval. Uw veiligheid is onze eerste prioriteit. Op de website van LBSG garanderen we dat elke betaling veilig gebeurt. Wenst u niet online te betalen, neem dan contact om met het secretariaat van LBSG
(secretariaat@lbsg.be). Een prijswijziging wordt via de website en de heraansluitingsmail vermeld. De nieuwe prijs is van kracht voor elke aansluiting die na de bekendmaking ervan gebeurt.

Artikel 7 Verzekeringsdekking

Onmiddellijk na ingave van zijn/haar personalia kan de sporter genieten van de verzekeringsdekking via de overkoepelende Vlaamse Schaats Unie (VLSU) die in zijn/haar lidmaatschap begrepen is. De polisdetails met bijhorende waarborgen zijn integraal terug te vinden op de website www.vlsu.be. In geval van een ongeval behoudt LBSG zich het recht controle van betaling te doen, alvorens het desbetreffende dossier over te maken aan verzekeraar Ethias. De procedure van aangifte van een ongeval en de verdere afhandeling tot eventuele terugbetaling van kosten, wordt beschreven op de websites www.lbsg.be en www.vlsu.be